تمدید عضویت

ان دسته از همکاران که سال قبل عضو شده اند می توانند عضویت خود را تمدید کنند.

در غیر اینصورت حتما فرم عضویت را تکمیل کنند و فرم تمدید را تکمیا نکنند.در غیر اینصورت

کارت صادر نخواهد شد.با تشکر

تمدید عضویت انجمن علوم پرتونگاری

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • 0 تومان