کرونا و مطالب اموزشی

با توجه به شرایط کنونی مراکز درمانی مطالب اموزشی و کاربردی بخشهای تصویربرداری در اختیار پرتوکاران قرار گرفته است

۱۹-COVID) مجموعه سوالات پرسنلی در رابطه با ویروس کرونا (مربوط به بیمارستان های کشور انگلستان)

COVID-19 Low-dose Thoracic

اطلاعات لازم حفاظت فردی در رابطه با ویروس کرونا ۱

وسایل حفاظتی شخصی پرسنل بیمارستانی در مواجه با بیماران

مطالب اموزشی شرکت تجهیزاتی پارس