اساسنامه انجمن و ایین نامه-دستورالعمل ها

اساسنامه

پروانه فعالیت صنفی انجمن
حضور مسول فنی.
قانون حفاظت در برابر اشعه ۱۳۶۸
ایین نامه اجرایی قانون حفاظت سال ۶۹
دانلود ایین نامه داخلی انتخابات انجمن

درصد پرتوکاری سازمان تیر۹۱
دستورالعمل تعیین درصد پرتوکاری سال ۱۳۹۲ سازمان انرژی اتمی

دستورالعمل تعیین درصد پرتوکاری سازمان انرژی اتمی سال ۹۸

درصد پرتوکاری سازمان ۱۴۰۰
سنوات سازمان انرژی اتمی
معاینات پزشکی سازمان انرژی اتمی
درصد پرتوکاری هیات امنای وزارت بهداشت
دستورالعمل محاسبه سنوات
دستورالعمل تخمین دز جذبی جنین
فرم تعهد جهت تزریق
ضرورت انجام سونوگرافی
ممنوعیت بکارگیری پرتوپزشکی

ممنوعیت به کار گیری پرتوپزشکی و رشته های غیره -وزارت بهداشت

منع انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی

دستورالعمل_رفاهی_کارکنان_غیر_هیات_علمی

حق شیر
ایین نامه تاسیس مرکز

نکات مهم در اخذ مجورهای پزشکی از سازمان انرژی اتمی

کاهش ساعت کاری و مرخصی وزارت بهداشت

دکتر ابرازه. مراکز مشمول حق اشعه و نیروهای خدمه و تعداد پرسنل
شناسنامه و استاندارد رادیوگرافی دندان وزارت بهداشت
شناسنامه رادیوگرافی پانورامیک وزارت بهداشت
طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز پست ها در وزارت بهداشت
عدم اشتغال به کار کاردان در ام ار ای و سی تی اسکن

نرم بیمارستانی

آخرین_کتاب_رسته_بهداشتی_ودرمانی

شرایط احراز پست کارشناس مسول

نحوه محاسبه حقوق و مزایا قانون خدمات و ایین نامه استخدامی کشوری

اشل حقوقی سال ۱۴۰۰

به کار گیری نیرو با مدرک غیرمرتبط

تعیین مسول فیزیک بهداشت کل

الزامی بودن حضور مسول فنی در سی تی

اشل حقوقی انجمن ۱۴۰۱

اشل -اصلاحیه شهریور۱۴۰۲